Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Rejestry i archiwa

  1. Rejestr pracowników i byłych pracowników,
  2. Rejestr korespondencji wpływającej do Spółki,
  3. Rejestr korespondencji wypływającej ze Spółki,
  4. Rejestr skarg i wniosków,
  5. Rejestr interesantów przyjętych przez Członków Zarządu w sprawach skarg,
  6. Rejestry umów najmu; dzierżawy; użyczenia,
  7. Rejestr dłużników,
  8. Rejestr zasobów,
  9. Archiwa w zakresie dokumentacji prowadzonej przez poszczególne komórki organizacyjne Spółki.

 

Dane zawarte w archiwach, rejestrach dla osób/podmiotów zewnętrznych są udostępniane na wyraźny, pisemny i uzasadniony wniosek. Są także, według przepisów prawa, udostępniane dla organów kontrolnych.

 

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, jak również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.  

 

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej „na wniosek” Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia  lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, pobiera  się od wnioskodawcy opłatę. Powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Opłatę uiszcza się w kasie lub na konto MPGM TBS Sp. z o.o.