Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Procedura Udzielania Informacji Publicznej

UDOSTĘPNIANIE  INFORMACJI  NA  WNIOSEK

 

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub ustnej.

 

  1. Udostępnianie informacji na wniosek następuje:
    • "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust. 1), z zastrzeżeniem art. 13, ust. 2, który stanowi: "jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie określonym, podmiot obowiązany do jej udostępnienia w takiej sytuacji powiadamia o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku";
    • w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku (art. 14, ust. 1).
  2. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.