Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Ogólne zasady zarządzania spółką

Władze spółki

 1. Władzami Spółki są:
  • Zgromadzenie Wspólników, 
  • Rada Nadzorcza , 
  • Zarząd. 
    
 2. Zarząd Spółki składa się od dwóch do trzech osób, a mianowicie Prezesa Zarządu i jednego lub dwóch Wiceprezesów, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu trwa cztery lata za wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa nie dłużej niż jeden rok i wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek strat i zysków za 1997 rok. 
   
 3. Do reprezentowania Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. 
   
 4. Członkowie Zarządu Spółki:
  • Prezes Zarządu
  • Wiceprezes ds. Eksploatacyjnych
  • Wiceprezes ds. Wspólnot Mieszkaniowych
    
 5. Do zakresu zadań Zarządu Spółki w szczególności należą:
  • kierowanie bieżącą działalnością Spółki i reprezentowanie jej na zewnątrz, 
  • ustanawianie prokurentów i pełnomocników, 
  • zarządzanie majątkiem Spółki w zakresie nie przekraczającym zwykłego zarządu, 
  • ustalanie programu i kierunków rozwoju Spółki, 
  • opracowywanie rocznych i wieloletnich planów finansowo-rzeczowych, 
  • zaciąganie kredytów po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, 
  • organizacja wewnętrzna Spółki, 
  • polityka kadrowo-płacowa, 
  • składanie Radzie Nadzorczej bilansu Spółki, rachunków zysków i strat oraz okresowych sprawozdań z działalności Zarządu i pracy Spółki, 
  • występowanie do Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników w innych sprawach, które według aktu przekształcenia zastrzeżone zostały do ich kompetencji, 
  • ustalanie regulaminów i innych wewnętrznych dokumentów Spółki, 
  • udostępnianie żądanych materiałów i wyjaśnień Radzie Nadzorczej Spółki oraz innym organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, do dokonywania kontroli, 
  • realizacja zaleceń tych organów, 
  • zwoływanie Zgromadzeń Wspólników, proponowanie porządku obrad i przygotowywanie projektu uchwał , 
  • prowadzenie wymaganej dokumentacji Spółki , 
  • zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego wymaganych zmian umowy Spółki, 
  • bieżąca współpraca z organizacją związkową działającą w Spółce, 
  • opracowywanie i realizacja planów posiedzeń Zarządu Spółki. 
    
 6. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków wybieranych przez Zgromadzenie Wspólników, z tym że 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy Spółki. Rady Nadzorcza powoływana jest na trzyletnią wspólną kadencję 
   
 7. Zakresy zadań i kompetencji Rady Nadzorczej Spółki oraz Zgromadzenia Wspólników określają stosowne regulaminy.