Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Plan Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), MPGM TBS Spółka z o. o w Rudzie Śląskiej. publikuje (w załączeniu) plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym w imieniu Miasta Ruda Śląska. Plan może ulegać zmianie i aktualizacji w trakcie trwania bieżącego roku.

Miasto Ruda Śląska udziela Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółce z o.o. pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na rzecz Miasta wszelkich czynności związanych z realizacją powyższych przedsięwzięć, to jest do przygotowania projektów i niezbędnej dokumentacji, reprezentowania i składania oświadczeń woli, prowadzenia postępowań o udzielnie zamówień publicznych, zawierania umów z wykonawcami wyłonionymi w takich postępowaniach, sprawowania nadzoru prawnego, zarzadzania, realizacji projektów, sprawowania nadzoru prawnego, zarzadzania, rozliczenia i promocji projektów oraz zapewniania trwałości projektów w imieniu Miasta Ruda Śląska.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Plan postępowa o udzielenie zamówień na rok 2022- wersja nr 2 z dnia 18.03.2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022- wersja nr 3 z dnia 01.04.2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022- wersja nr 4 z dnia 02.06.2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022- wersja nr 5 z dnia 20.06.2022