Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Informacja z otwarcia ofert

15 marca 2019

 

 

Zamawiający przypomina, iż Wykonawca jest zobowiązany złożyć, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy ( w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj., informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie - grupa kapitałowa

 

Autor: Joanna Szykowska